https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

http://vrzf00.tuskelum.com

http://mu59hz.djybxzp.cn

http://tcjsfc.gzlvyou.cn

http://kipa55.hbotpn.com

http://fxkg6y.reachaschool.com

http://hlx66e.chicly.cn

http://x1fb0e.ilookall.com

http://erxhpr.zacharybabin.com

http://5cfzmp.bigqlube.com

http://1ryd0q.czlehooking.cn

网易首页-新闻-体育-NBA-娱乐-财经-股票-汽车-科技-手机-女人-论坛-视频-博客-房产-家居-教育-读书-游戏-微博 |
(399300)

今开:
昨收:
最高:
最低:
成交量:
成交额:
加入自选股
上涨家数:372 下跌家数:372 平盘家数:114
  • 名称

    最新价

    涨跌幅

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
弹幕
【网易网友限时独享】 股票交易超低佣金,开户费全免
历史交易数据 涨跌统计
涵盖证券数: 300家
总市值: --万亿
流通市值: --万亿
上涨家数: 372
下跌家数: 372
平盘家数: 114
1周回报: -4.57 %
4周回报: 1.22 %
26周回报: -15.23 %
52周回报: -16.31 %
指数简介
指数名称: 沪深300
指数类别: 股票指数
发布方: 中证指数有限公司
基准日期: 2018-10-18
基准点数 1,000

沪深领涨板块

金融业

-3.96%

-- -- --%

食品制造

-4.23%

-- -- --%

农林牧渔

-4.56%

-- -- --%

石油加工

-4.74%

-- -- --%

更多>>

沪深领跌板块

服务业

-9.69%

百邦科技 19.10 -9.69%

废品利用

-9.53%

鹏起科技 4.58 -10.02%

综合

-9.30%

美都能源 2.31 -10.12%

信息技术

-8.56%

星辉娱乐 3.11 -10.12%

仪器仪表

-8.51%

远方信息 6.19 -10.03%

旅游环境

-8.42%

兴源环境 3.48 -10.08%

更多>>

成分股排行榜

成交量排名
最新价 成交量(万)
1 京东方A 76,967
2 包钢股份 43,714
3 农业银行 31,976
4 工商银行 23,713
5 紫金矿业 23,358
6 中国银行 20,861
7 平安银行 19,951
8 洛阳钼业 19,767
9 中国石化 18,964
10 中国建筑 16,252
成交额排名
最新价 成交额(万)
1 中国平安 714,140
2 贵州茅台 595,317
3 五 粮 液 268,906
4 格力电器 265,045
5 京东方A 215,147
6 中兴通讯 201,982
7 平安银行 199,419
8 海康威视 191,198
9 中信证券 177,782
10 招商银行 176,450
主编信箱 热线:010-82558752 加入我们 意见反馈 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
?1997-2018
郝坪乡 青年路街道 国泰道 下河村 李隘村 正岙 苍溪县 首都师范大学北门 红松路 杨崖集乡 楼梁村 马山 沔城回族镇 北环大道 青峰 曾林 清风店镇 宝带路 南庄营村 白云区 南文章 安楼村委会 木汛社 长汀县 麻绒
卖早点加盟 娘家早餐加盟 美味早点加盟 早餐配送加盟 早点快餐店加盟
早点夜宵加盟 早点小吃店加盟 早餐加盟哪家好 早龙早餐加盟 娘家早餐加盟
网吧加盟 我想加盟早点 早餐工程加盟 早点加盟店10大品牌 早餐加盟哪个好
早餐加盟项目 早餐加盟费用 特许加盟 早点工程加盟 山东早餐加盟