https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

http://50f04y.yizuhome.cn

http://4zcam1.auge-aic.com

http://emodwi.pbpdjq.com

http://mqxhug.bdworkin.com

http://udp4wo.phptuto.com

http://sq5cf6.rainfall.com.cn

http://e469bo.punjabigk.com

http://waxquc.pix-sd.com

http://dvdiqs.cjmzbf.com

http://u6hge0.gcn.org.cn

 >
 
人才
当前位置: 首页 » 人才 » 超市/零售/餐饮/旅游 » 招聘详情

德化心友心购物 诚聘:营业员、收银员 数名

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-10-18  浏览次数:7341
行业  超市/零售/餐饮/旅游 职位  超市/零售/餐饮/旅游
招聘部门   招聘人数  若干
工作地区  福建泉州市德化县龙浔 工作性质  全职
性别要求  女士 婚姻要求  不限
学历要求  初中 工作经验  1年以上
年龄要求  18-30岁 待遇水平  2000-2500元/月
更新日期  2018-10-18 有效期至  长期有效
职位描述
奇迹私发网 今日早盘,控股成交金额创历史天量,超1000亿港元。

 现招收营业员,收银员,数名

 联系电话:0595-23569785  (陈)

地址:龙鹏街183号 (戴云酒店对面)

 

申请该职位        收藏该职位

公司介绍

让你我心连心

电话:0595-23569785

地址:德化县龙鹏街185-187号(戴云酒店对面)

 
[ 人才搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
联系方式
您还没有登录,请登录后查看联系方式
免费注册为会员后,您可以...
发布供求信息 推广企业产品
建立企业商铺 在线洽谈生意
还不是会员,立即免费注册
 
  • 职位搜索
  • 人才搜索
 
该企业其他招聘
 
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 闽ICP备05004707号-1 |

闽公网安备 35052602000101号

 
建物南大街 三门石 汉族队 咸水沽 蓼泉镇 周家井 博陵郡 税郭镇 红日路 杨柳青营建路 马蹄乡 北京财政学院 清波门 车塘 司家村委会 高龙镇 通州三中 公议庄 铜茨乡 高井村 市政府小区 东杜兰村 石狮海洋世界 登高路 深安村
网吧加盟 杨国福麻辣烫加盟 早餐餐饮加盟 早餐加盟网 健康早餐加盟
大福来早点加盟 早点餐饮加盟 早点餐饮加盟 健康早点加盟 全福早餐加盟
早餐粥车加盟 书店加盟 饮料店加盟 健康早餐店加盟 移动早餐加盟
早餐加盟哪家好 养生早餐加盟 早点小吃加盟店 早餐加盟什么好 健康早点加盟