https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

http://fszm6p.kisswater.cn

http://iv0wuq.hefmac.com

http://ayvu1b.theismix.com

http://w0eyho.buttpadd.com

http://or6bu8.cdaibor.cn

http://sp3r01.pack1728.com

http://exu5b0.filtertruck.com

http://ael1pq.stokgd.com

http://6mj4yb.djybxzp.cn

http://xwnwki.rsvpshop.com

创业_青年公社

台商在皖农业创业记

仿盛大传奇世界 这6款产品涉及商标SHARP、DAIKIN、Hisense、CHiQ、NATURECLEAN、艾琳德。

2018-10-18 15:43:26来源:中国新闻网

 一粒粒黄豆经过特殊工艺,变成不含嘌呤的豆浆;一筐筐果蔬送上生产线后,变成了天然养生的果酵素。

 记者日前走进安徽合肥庐江国家级台湾农民创业园,探访台湾农民的大陆创业情况。

 王九全是一名祖籍庐江的台商,2014年在庐江创办了安徽璞宝农业科技有限公司。如今,绿色蔬果、中草药、五谷粉、菌菇及酵素,这些绿色食品和养生产品正从田地和工厂里,输送到城市的千家万户。

 “看中的是庐江的农业资源市场,”该企业总经理王升说,庐江是抗战名将孙立人将军的故乡,与台湾历史渊源深厚。依托合肥的科教资源,他们与合肥工业大学、安徽农业大学展开校企科研合作,可谓“天时、地利、人和”。

 “2012年以前,我们种植的农产品由于行情不好,大多烂在田间地头,于是想到了发展深加工和农业观光。”王升介绍说,借助于台湾养生产业发展的经验,特别是在养生食品加工上的技术,企业引进了世界先进的生产工艺,生产的豆粉去除了嘌呤,痛风人群也能喝,常温脱水和破壁小分子的技术应用也使得营养成分能完整保留。

 王升拿起一袋豆粉向记者介绍:“表面上,这种产品与市场上销售的豆粉没有多大区别,但是这种豆粉高纤高蛋白,含量高达33.4%,最大限度地综合了糙米、黄豆、绿豆、黑豆的营养成分。”

 目前,该企业不仅掌握市场的主动权,还获得了丰富的收益,项目达产后,年产值预计达10亿元人民币。

 谈起下一步的打算,王升说,他们将继续引进台湾先进的养生理念和技术,做好自己的产品,带动地方产业发展。

 安徽月香农业科技开发有限公司同样也是庐江的一家台资企业,建设了280亩台湾水蜜桃、樱花、杏花旅游基地,打造“天天有花看,日日有果采”的旅游观光园。

 企业创始人卢月香初来庐江,就被这里的风土人情所吸引。尽管企业刚投入生产不到一年,就遭遇了去年夏天罕见的洪灾,但在政府和农业专家的帮助下,很快恢复了生产,挽回不少损失。

 据庐江县人大民宗侨外工委副主任夏云龙介绍,合肥庐江县现有台属6000多人,在台出生的庐江籍二、三代台胞约1500人,庐江台湾农民创业园是国家首批台创园之一,现为国家级现代农业示范区核心区、合肥国家农业科技园区核心区。

 安徽是农业大省,目前,在皖共有涉农台资企业60多家,投资农业项目超过200个。去年,台湾成为安徽省第三大投资来源地。(作者 张俊 孙冬秀 钱良好)

[责任编辑:赵燕]

基地动态
创业公社·厦门海沧基地正式开业

创业公社·厦门海沧基地正式开业

创业达人我要投稿
内蒙古草根创业者的“执念”:“人力”是未来最大的财富

张华

张华参加了中国就业培训技术指导中心开办的创业培训班。

创业政策
点燃创业激情!2017海峡两岸暨港澳青年创新创业训练营正式开营
青年公社本网快讯编辑测试
青年公社“台湾青年带你发现北京”征集短视频啦!
青年公社“台湾青年带你发现北京”征集短视频啦!
二代台胞卡 南來北往一路暢通
精彩视频
我从台湾来—创业在路上

赵翌捷

赛格创客空间

赛格创客空间

北京清华大学 最美宣传片 清华园

北京清华大学 最美宣传片 清华园

创客邦

 • 271101854586795078.jpg
 • 480974508658629956.jpg
 • 162500770775814330.jpg
 • 677524480306353833.jpg
 • 71522100875132304.jpg
 • 64296978724562500.jpg
2016年两岸跨境电商合作与互联网投资年会

欢迎将您的创业经历与感悟分享给我们

联系我们

010-83570815

清水营 满庄村 大坞镇 塑料公司 广东南海区丹灶镇 祥地 检测中心 腰庄乡 科技馆 丈八乡 林口乡 中粮集团 马刨泉村 福安市 南水市场 柏峪乡 排沙工业区 宾水西道 前桃洼村 波斯河乡 清源啤酒厂 拜什艾日克镇 马塘村庄 金坛 陆家镇
动漫加盟 早餐加盟哪个好 包子早点加盟 杨国福麻辣烫加盟 湖北早餐加盟
包子早点加盟 东北早餐加盟 春光早餐工程加盟 早点加盟排行榜 湖北早餐加盟
特许加盟 早点加盟店有哪些l 书店加盟 早餐豆浆加盟 全球加盟网
营养早点加盟 江西早点加盟 早餐早点店加盟 天津早点加盟 东北早餐加盟