https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

http://src5kw.tkallied.com

http://2wj77d.shouji36.cn

http://stmmkx.247hotspot.com

http://95h7xv.vivomeuidolo.com

http://tpbyqd.biryuki.com

http://tx4a8i.1368.org.cn

http://bu4ab4.azfame.com

http://gzqtvm.saudicmc.com

http://xu9wtf.haimale.com

http://tr7g9p.zhaody99.cn

您当前位置:首页 > 正文
并网电厂涉网安全专项监管报告发布
发布时间:2018-10-20 来源:中国电力报

????“各电力企业能够按照国家和行业相关要求,积极开展并网电厂涉网安全管理工作,厂网协调配合情况基本良好,保障了电力系统的安全稳定运行和电力可靠供应。目前,一次调频、励磁系统两方面问题较为突出。”国家能源局日前发布《并网电厂涉网安全专项监管报告(2016)》(以下简称《报告》),对当前涉网安全管理现状作出总体评价。

????近年来,伴随着特高压交直流电网的发展,电网和电源的交互特性更加复杂,电网一体化特征更加显著,对机组的调频、调压等性能更加依赖。例如:2018-10-20,在锦苏直流双极闭锁事件中,华东电网的频率跌落幅度远超预计值,其中一个重要原因为部分机组的一次调频能力被蚕食,达不到国家和行业的相关标准和要求,给电网的安全稳定运行带来较大的风险和隐患。

????针对上述问题,2018-10-20国家能源局综合司印发《关于开展并网电厂涉网安全专项检查工作的通知》,在全国范围内部署开展了并网电厂涉网安全专项检查,在深入分析总结各派出机构和有关电力企业检查情况报告及近年来事故(事件)典型案例的基础上,国家能源局编写并印发了《报告》。

????《报告》按照《关于开展并网电厂涉网安全专项检查工作的通知》专项检查大纲中所列内容,从一次调频、调速系统、励磁系统、电力系统稳定器、涉网继电保护和安全自动装置、自动发电控制和自动电压控制等六个方面披露了目前并网电厂涉网安全管理工作中存在的主要问题和薄弱环节。

????据《报告》,在现场检查阶段共发现问题606项,存在问题较多的为一次调频和励磁系统方面,分别占到30.7%和29.5%,主要体现为设备或装置的相关性能指标不满足国家或行业有关标准的规定和要求,或者未按规定和要求开展相关试验。

????在此次检查过程中,山东电力调度控制中心与山东电科院组成联合专家组,在山东能源监管办公室组织指导下,对18家发电企业共69台机组进行了并网发电厂涉网安全专项现场检查,共发现涉网安全问题165项,典型问题有一次调频试验工况不完整、低励限制定值不合理、机组AGC “R”模式下控制性能偏低等。

????在监管意见部分,《报告》针对上述发现的问题,从深入开展涉网安全问题闭环整改、持续加强涉网安全管理、优化完善涉网安全管理体系三个方面提出了进一步加强并网电厂涉网安全管理工作的监管意见和建议。

????近日,记者就网源协调工作走访了国调中心。据了解,2014年国家电网公司下发《国家电网公司网源协调管理规定》,进一步明确发电企业、各级电力调控机构及其技术支持单位、中国电力科学研究院、试验承担单位网源协调责任,做到界面清晰、各尽其责、流程顺畅。同时经过这些年不断完善,网源协调领域已经有了20余项技术标准和管理规定,技术标准体系和管理规定基本完备。下一步,该中心将强化网源协调管理责任落实、贯彻落实网源协调相关标准规定、按照国家能源局要求开展网源协调普查工作、加强网源协调技术研究和培训、完善电网动态监测技术手段、加强离线仿真数据专业管理,进一步加强网源协调工作,保障电力系统的安全稳定运行。

谱京 金龙苗族彝族布依族乡 瀛洲湾 金牙头村村委会 雅德 淮河道 五一夜市 海泰北道 田庄台镇 都正街街道 始发站郭公山 崇安区 普恰克其乡 潮南 东宁县 龙门口村 滨海县 两间房乡 易家桥新村南区 喀尔巴阡山 燕郊首钢生活区 鸿雁路 天山路街道 代字营乡 石垡
早餐粥车 学生早餐加盟 早点加盟小吃 早点加盟排行榜 早餐系列
早点加盟店排行榜 早点小吃加盟排行榜 连锁店加盟 早点小吃加盟排行榜 东北早餐加盟
早餐工程加盟 早点加盟店排行榜 全国招商加盟 早餐的加盟 安徽早点加盟
书店加盟 众望早餐加盟 早餐包子加盟 营养粥加盟 早餐加盟排行榜