https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

http://wrdxyn.jinrc.com.cn

http://0ojvsh.yizuhome.cn

http://s8kp8b.fcpccolumbia.com

http://k9zoc4.42033.cn

http://vlavsg.npkfas.com

http://pmxhfs.sjsheikh.com

http://7gsqn2.hzkqjx.cn

http://c2wd5i.ih4h.com

http://rdsjix.44matti.com

http://4btd8a.youstfu.com

网传快递春节放假通知不实

刚开单职业传奇 市青年企业家协会召开第四次代表大会2018年3月26日02:18来源:北京青年报     本报讯(记者刘婧)昨天,北京市青年企业家协会第四次会员代表大会在北京会议中心召开,大会审议通过了北京市青年企业家协会《理事会工作报告》《理事会财务工作报告》《监事会工作报告》《章程修正案(草案)》《选举办法》《新一届会费标准》,会员代表通过无记名投票选举产生了新一届理事会、监事会成员。

2018-10-19 13:30 北京青年报

打印 放大 缩小

来源标题:网传快递春节放假通知不实

近日,网络流传出一张2016年快递放假通知,该通知上详细列出了各大快递公司今年截止揽件的时间以及正常恢复收件的时间。北京青年报记者向多家快递公司求证,得知该放假通知为虚假信息。多家快递公司的客服人员回应称,“暂未接到此类通知,春节期间可以寄件,但时效不保证。”

北青报记者发现,网传的几张放假通知时间并不统一。其中一张正常恢复收件的时间最早为2月6日,但另一张却显示为2月17日。

多位网友也在微博评论中表示该消息为谣言。一位网友表示,他是中通快递的员工,去年除夕前三天才放假,“刚刚问老板了,等通知,但是1月25日不可能”。另一位网友说,“刚问了顺丰快递小哥,他们全年无休。”

朝阳区圆通一个网点的客服经理告诉北青报记者,网点确实会在年前几天停止揽件,不过公司仍然会安排一些值班人员,“去年是除夕前四天放的假,今年的通知还没出来”。

此外,北青报记者发现中国快递协会曾发布过《春节法定假日期间快递服务指导规范》,要求快递公司“可根据业务量情况,合理安排人员值班,满足用户的服务需求”。其中第三条指出,“营业网点收件和派送服务时间可缩短为每天10:00—16:00之间,总体应不低于6个小时”。

责任编辑:王丹(QJ0014)

前山 新路湾镇 煤气化总公司 北街居委会 霜螺 富城乡 望都 过溪畈 杰村乡 右江 老田 遮放农场 汽车站街道 开发区紫云宾馆 南山嘴乡 保俶路 三一六医院 大型物资运输公司 始兴县 东湖酒业公司 石油学院学生公寓 大沟村 三墩镇政府 长安营乡 前翟村村委会
天津早点小吃培训加盟 绿色早餐加盟 早餐培训加盟 我想加盟早点 北京早点小吃加盟店
山东早餐加盟 全球加盟网 亿家乐早餐加盟 早餐餐饮加盟 安徽早餐加盟
上海早餐加盟 早点加盟商 早点小吃加盟排行榜 北京早点 早餐连锁店加盟
动漫加盟 四川特色早点加盟 早餐豆浆加盟 北京早点摊加盟 早点加盟项目