https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

http://bljbtx.18gaming.com

http://hrnzjv.pank4j.com

http://dnrllf.ray-gard.com

http://1nhtf5.laoshuquan.com

http://1n7vxl.njxtreme.com

http://b5tlft.lanwerks.com

http://3l77r7.spjuke.com

http://h77hzt.cequabat.com

http://bbxddh.44matti.com

http://9vpdnh.djybxzp.cn

最美人间五月天 樱漫康定惹人醉(组图)
发布时间: 2018-10-18 10:27:40  |  来源: 中国网  |  作者: 唐莉  |  责任编辑: 纽耳

【点睛】康定是一座坐落在青藏高原过渡地带的高原小城,也是四川省甘孜藏族自治州州府所在地。这里风景美丽,如诗如画,自古以来就是川藏咽喉、茶马古道重镇、藏汉交汇中心,更是一座闻名世界的历史文化名城。

 

 

五月的四川甘孜州康定市,满城樱花盛放,桃李芬芳。大街小巷里落英缤纷,经幡与落花相映成趣,引得路人随时驻足花下,拍照留念。

 

 

进入康定城的沥青马路平整而宽敞,不再是曾经雨天泥泞晴天灰尘漫天的样子。沿江而走,两旁是汉白玉护栏,马路边是高高低低带着藏式风格的水泥楼房。五六月份的时候,城里会有灿烂的阳光从头顶洒下,沿途有樱花开得正盛,眼内心中都弥漫了粉色的味道。记者在情歌大道看见,大道两侧的樱花开得绚烂多姿,蓝天白云下,远处的雪山清晰可见,近处一片花重炉城的美景。康定阳光充足,风景如画,来到这里的游客也越来越多。走在康定城里,新的城市整洁漂亮又现代,但在不经意间又会看到历史的印记。

 

 

康定是一座坐落在青藏高原过渡地带的高原小城,也是四川省甘孜藏族自治州州府所在地。这里风景美丽,如诗如画,自古以来就是川藏咽喉、茶马古道重镇、藏汉交汇中心,更是一座闻名世界的历史文化名城。一曲《康定情歌》引得无数人脑洞大开,浮想联翩,它被改编成了更现代的音乐、影视等多种形式,古老的曲谱奏出了新鲜的旋律。

 

 

说起康定,不得不说说“四月八”转山会,这是康定的传统节日。相传佛祖在农历四月八诞生,浴于九龙池,故又称这一天为“浴佛节”。这一天,各寺庙都要举行盛大的法会祈祷。转山会经久远年代的演变,如今更多地融汇了踏青游览的内容,同时增添了物资交流、文艺演出等新的内容。

1   2   3   下一页  


分享到:
客户端中查看
手机中查看
 

中国网旅游官方微信

与主编对话
松洲街道 刘婷 新东关社区 蜚克图镇 坡头西街社区 紫操足球场 黄田苗圃 顺利河林场 兵团一九零团 龙潭中学 许各庄村 谷溪 秦苑宾馆 湛田乡 贺兰县 双百路 鞍山西道学湖里 江田镇 外大桥 大关东二苑 马庄回族乡 小武基村 电校 骆宾王 稀土高新区规划区虚拟办事处
上海早点 五芳斋早餐加盟 早点加盟网 包子早点加盟 湖南特色早点加盟
清美早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 早点快餐加盟店 娘家早点车怎么加盟 新尚早餐加盟
上海早点 快餐早餐加盟 早点加盟店有哪些l 早餐小吃店加盟 品牌早点加盟
安徽早餐加盟 快餐早餐加盟 早餐培训加盟 早点快餐加盟 早点快餐加盟