https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

http://v059d1.joferts.com

http://skmfhu.viralop.com

http://ehjtwy.18gaming.com

http://ygpoby.susan52.com

http://zweuhv.hefmac.com

http://humyge.pwvtvham.com

http://nv5cbi.cndaji.cn

http://tl59pc.khleeji.com

http://nf565p.mianyangzai.com

http://ca5obj.rainfall.com.cn

张店区实验中学承办“合作学习共同体建设”培训活动

最新传奇sf 玩游戏方式有很多,有人玩一种爽度,有人追求成就,也有人追求放松,还有一种是......游戏要玩,攻略要看,就连着制作公司、开发团队思想都要钻研的资料派。

2018-10-19 15:46:38     来源:鲁中网

小字体大字体

 摘要:  4月28日,张店区“合作学习共同体建设项目”启动仪式暨首次专家培训会在张店区实验中学报告厅隆重举行。来自全区的近200余名教师参加了培训,其中45名教师成为区级“种子选手”。

  鲁中网淄博5月4日讯(通讯员 邢宝莹)4月28日,张店区“合作学习共同体建设项目”启动仪式暨首次专家培训会在张店区实验中学报告厅隆重举行。来自全区的近200余名教师参加了培训,其中45名教师成为区级“种子选手”。

  此次培训由原上海北郊学校校长郑杰担任主讲。上午,郑校长主要围绕“三步采访法”“小组成员如何分工”“ 课堂流程”来进行培训。下午,郑校长主要围绕“合作学习六要素”来培训。培训的过程中老师们在郑校长的引导下大家积极回答问题,在郑老师的一次次的随机提问、限时自主合作的氛围下,参训教师度过了紧张充实而又受益匪浅的一天。

  培训即将结束时,郑校长先让学员对自己一天的课进行了点评,然后郑校长进行了培训总结,希望学员们:合作学习要坚持,要脚踏实地先规范自己,再优化自己,最后美化自己。


    如果您有好的新闻线索欢迎拨打鲁中网新闻热线0533-5355377,或关注鲁中网小鲁哥微信公众平台(lznewscn)发送。线索奖由硅元瓷器赞助,最低50元,上不封顶!硅元瓷器,“第一国窑”,走进中南海三十年!

分享到

延伸阅读

蒙古呼和浩特回民区公园西路 西衖乡 梅市口路 百货大楼 石狮市民政局 丰台桥梁厂 卫生监督局 宏胜镇 衣铺街 科技五路 寨辛庄村 林何罗 中村 坡塘乡 东四二条 五福天桥 渐慈馆后身 乍洋乡 丽景家园 云路镇 孔镇 宜昌清江酒店 金海温泉度假村 羊倌院子 江苏姜堰市姜堰镇
众望早餐加盟 我想加盟早点 早餐类加盟 早餐加盟费用 早餐饮品加盟
陕西早点加盟 美式早餐加盟 我想加盟早点 特许加盟 港式早点加盟
雄州早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟 东北早餐加盟 加盟 早点 新尚早餐加盟
春光早点工程加盟 健康早点加盟 早餐包子加盟 小吃早点加盟 天津早点加盟