https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

http://p2uj69.tkallied.com

http://chztsm.chxzs.cn

http://qtj5fv.cdqbs.com

http://hlrbme.hfpaz.cn

http://4cx9mi.as-teks.com

http://k4jyav.bagsupplyer.com

http://lrli22.takeonberlin.com

http://fmfyaw.010gold.cn

http://geyzcs.yktajggm.cn

http://oq9jrh.shbaidali.net.cn

2017年“海峡影视季——第二届两岸青年微电影展”微电影作品开始征集
2018-10-19 15:36来源:厦门网

  为更好地促进网络视听业的发展,传播传承中华传统文化和体现时代精神的文化精品,传播真善美,引导扶持两岸青年人微电影的创作与生产,展现更多时代精神的文化精品,激发两岸微电影行业的发展活力,打造海峡两岸更精彩美好的网络视听新空间。在今年第九届海峡论坛——海峡影视季期间,开展以“海峡视频、畅享青春”为主题的“第二届两岸青年微电影展”活动。即日起至2018-10-19进行微电影作品征集。

  参赛作品应主要反映青年人创业、生活、情感和奋斗历程等内容,能突出展现青年一代风华正茂、积极向上的理想和追求,或以青年人为主创作的主题鲜明,有积极向上的思想内涵和较高的思想性、艺术性、观赏性的优秀微电影作品,具有较强的感染力和较好的传播价值。作品制作水平应符合参选基本技术标准,达到在网络平台播出的基本要求。

  第二届两岸青年微电影展设“两岸青年微电影展提名作品”12部(大陆、台湾各6部),其中评选出6部最佳作品(大陆、台湾各3部),分别为“最励志微电影作品”1部,“最暖心微电影作品”1部,“最清新微电影作品”1部,“最唯美微电影作品”1部,“最创意微电影作品”1部,“最阳光微电影作品1部”。每部最佳微电影作品拟给予适当奖励。

  6月中上旬第九届海峡影视季颁奖盛典后,本届微电影提名作品,将在爱奇艺、优酷、腾讯、福建网络广播电视台及福建省重点网站进行展播展映。参展对象、评选办法、作品报送要求等详见福建网络广播电视台、东南网、厦门广电网。

  福建省新闻出版广电局

  2018-10-19

  相关新闻:2017“海峡影视季——第二届两岸青年微电影展”微电影作品征集公告

展开阅读全文

责任编辑:赖旭华,黄伟斌

相关新闻
满井镇 南湖新村 陈炉镇 世界路 杜志伟 天云寺村村委会 过马营镇 下军田 库木西力克乡 珠海大桥西 庙巷乡 白营乡 藕池 保力村 彭杜村乡 布塘村缉仔亭自然村 赛元假期 春晓路江汉路口 市养鸡场 东尖 世界花卉大观园 陈桥镇 廿里堡街道 安墩镇 马泉营商场
广式早点加盟 早点来加盟 包子早餐加盟 早餐加盟什么好 中式早点快餐加盟
春光早餐加盟 早餐馅饼加盟 网吧加盟 东北早餐加盟 早餐加盟哪个好
健康早点加盟 绝味加盟 早餐加盟费用 正宗早点加盟 北京早点小吃培训加盟
早餐小吃店加盟 油条早餐加盟 北京特色早点加盟 大华早点怎么加盟 加盟包子