https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

http://29h9oi.xz126.cn

http://eay7xd.yizuhome.cn

http://ormu24.bkt.org.cn

http://fydslq.yanshuang365.com

http://kva2wy.hsstocks.com

http://ogb2jp.855car.com

http://4zj9db.clubjobz.com

http://llup2x.cshappel.com

http://e9qemg.9633.org.cn

http://dzq2xd.dharmism.com

国和路 丰台区长辛店乡 杨屋村 南河镇小南河村福丰里 东智西村 湘乡 流星花园西门 长店村 田坝镇 惠农监狱区 周坡庄村 人民大学社区 港头 新浦区 罗芳路 成洲社区 铜盘路 机场路口 正阳街道 埔巷坑 东武威路 望后石 金城江区新建路 康定县 沙依坡乡
早点连锁加盟店 全球加盟网 天津早点加盟 早点 加盟 早餐加盟哪家好
早餐肠粉加盟 河北早餐加盟 广式早餐加盟 早点小吃加盟排行榜 天津早点小吃培训加盟
早餐加盟排行榜 北方早餐加盟 小投资加盟店 河南早点加盟 早点加盟哪家好
早餐加盟店 早餐免费加盟 中式早餐店加盟 湖北早餐加盟 投资加盟店
历下区:合肥彩民智取足彩胜负彩259万大奖 - 历下区新闻网 - shxfchotel.com
您当前的位置 :新闻 > 全媒体 正文

合肥彩民智取足彩胜负彩259万大奖

合肥在线  2018-10-19 15:48   稿源: 合肥在线

 合肥在线讯 (黄士庚 记者 韦韬) 4月17日上午,第17055期足彩胜负彩揭晓,全国仅中出2注大奖,其中1注被位于合肥市阜阳路与五河路的01506网点摘得,一等奖金高达225万,这张1024元复式票还中得13注二等奖,奖金总计259万元。当天下午,合肥彩民曹先生(化名)火速赶到安徽体彩中心领取了这份超值大奖。

 据曹先生透露,自己购彩已有多年,一开始喜欢的是高频和大乐透玩法,直到3年前在朋友的带动下了解了足球彩票,在陆续中过几次小奖之后,感觉到足球彩票的趣味性和投资回报都挺对自己的路子,于是开始专注于足彩。曹先生笑谈,自己也曾与其他彩友一样,在不断交替的“黑一单”、“红一单”过程中逐渐成长起来的,去年至今已中过胜负彩二等奖3次。

 曹先生告诉工作人员,自己喜欢浏览各大体育网站的赛前预测,对信息始终保持着客观的态度,赛前普遍看好的热门球队通常还会做一个反选,这招应该算是自己的“独门绝技”了。曹先生认为,从投入回报率的角度看,搏冷门的思路更符合于自己的投注理念。

 从这张彩票来看,单选了5场比分,其余9场比赛也都是双选,没有一场是全包的,可见曹先生在投注中是相当的自信和大胆。在第17055期足彩胜负彩的14场比赛中,最大冷门来自达姆斯塔特主场对阵沙尔克04,赛果“3”大大超出了彩民的预想。曹先生说:“这场比赛我是综合了赛前信息,达姆斯塔特是联赛倒数第一,虽然主胜赔率是4.80,但在前天的欧联比赛中,阿贾克斯2:0重挫了沙尔克04,这对赛前信心满满的客队在士气上是个不小的打击,连续两个客场限制了队员体能发挥;反观主队,赛前一周属于空档期期,不仅时间充分,齐整的阵容也为拿下一场久违的胜利做足了准备。”类似的比赛还包括巴伦西亚对塞维利亚的比赛有点悬念,其余的比赛都在预料之中。

 在兑奖结束之时,曹先生却谦虚地说,能够中奖一部分功劳还要归功于“体彩安徽”和“安徽竞彩”微信公众号呢,算起来我也是老粉丝了,每天我都会看看推送的信息,希望能够越办越好。

  编辑: 韦韬 返回合肥在线首页
中国银行
 • ·    受芜湖路施工影响 6路、154路公交车临...
 • ·    合肥彩民智取足彩胜负彩259万大奖
 • ·    安徽卫视延播《白鹿原》 再播时间尚未...
 • ·    澳门利玛窦中学师生代表团访问合肥42...
 • ·    合肥街头惊现"采花大盗" 市民素质面临...
 • ·    包河环卫工捡到钱包 找到失主家门口留...
 • ·    舞剧《立夏》将首秀2017中国演出交易会
 • ·    合肥警方公布男孩坠入窨井身亡调查结果
 • ·    安徽庐江“扶贫茶”:鼓了“钱袋” 拔...
 • ·    合肥市少儿图书馆举办复活节活动
 • 网站简介 | 广告报价 | 在线投稿 | 联系方式 | 版权声明
  COPYRIGHT ©2013 合肥报业传媒集团版权所有 皖ICP备 06007925号 新出网证(皖)字16号
  未经合肥报业传媒集团书面特别授权,请勿转载或建立镜像 本网举报电话:0551-64249591
  本网部分图片来自网络,如有无法取得作者本人联系方式而未开稿费的,请作者本人见图后速与本网编辑部联系,以便补 发稿费。编辑部电话:64420967
  关闭
  香口乡 大镜山 龙马镇 西团镇 大坪乡 龙眼陂 下黎城村 大马头垦殖场 雷家桥 望京街道 波航乡 惊风火扯 梯门 宁南县 洪地 沙河滩 张家庄村 果洛州 农讲所 兴夏 东安路青松路 陆丰华侨农场二管区 文昌 北湖渠 建颍乡