https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

http://p78hpv.vivomeuidolo.com

http://jpnqza.smlacdst.com

http://mvunu3.6515job.cn

http://8t8ety.jocabean.com

http://zfv8ft.cadwir.com

http://78aqet.szapd.com.cn

http://zntdro.erbamu.com

http://biirxf.bagsupplyer.com

http://ub2arh.sizehas.com

http://th7hgm.yizuhome.cn

您现在的位置:新华网吉林频道>正文
分享: 
新华广播
长春最新房价地图出炉 高新南区涨幅创今年新高
时间: 2018-10-21 19:10:29      来源: 吉网
分享本页至手机

 5月5日,记者从克而瑞长春机构获悉,长春楼市最新房价地图出炉,数据显示,2017年4月,长春商品住宅成交均价为7260元/平方米,环比上涨0.97%。

 据克而瑞数据显示,2017年4月长春销售6668套房,销售金额达49亿元,商品住宅成交均价为7260元/平方米,环比上涨0.97%。

 从各区域成交均价来看,有6个区域价格上涨,涨幅最大的为高新北,成交均价已达6840元/平方米,上涨13.8%;5个区域出现下降,经开区下跌幅度较大为3.6%。值得一提的是高新南区成交价格涨至8030元/平方米,创今年新高。

 高新南区涨幅创今年新高

 4月,高新南区商品住宅成交均价为8030元/平方米,环比上涨1.3%。区域价格创新高,首次突破“8”字头。

 克而瑞长春机构分析,从去年5月高新南区价格首次“破7”以来,价格一直维持在“7”字头,高新南价格一直居高的主要原因是区域内随着各大品牌开发商的入驻,改善类楼盘增加,配套逐渐完善,使得区域整体均价也逐渐上涨。高端项目的大量成交是拉高该区域房价的主要因素。

 朝阳区均价再次上升

 朝阳区4月商品住宅成交均价为11160元/平方米,环比上涨7.3%。

 均价再次上升,朝阳区部分高端项目销售较好,从而拉升区域成交均价。

 净月区价格出现下降

 净月区2017年4月份成交均价为7610元/平方米,环比下降3.5%。由于个别项目成交价格在“5字头”,而且体量较大,从而拉低本月区域均价。

 伴随着2017年多个中高端改善楼盘的上市,净月区的均价整体看涨。

 二道区价格环比下降3.0%

 二道区4月份商品住宅成交均价为6780元/平方米,环比下降3.0%。

 克而瑞长春机构表示,从近一年数据来看,二道区价格涨跌幅度不大,较为稳定。

 经开区成交均价为7400元/平

 4月,经开区成交均价为7400元/平方米,环比下降3.6%。

 在2017年1月份达到历史最高值之后,连续两个月创出新高。据分析师预测,在环线内的土地供应逐渐较少的状况下,经开区的地段优势将带动区域价格的上涨。

 经开北区价格略有下降

 经开北区4月份商品住宅成交均价为5810元/平方米,环比下降1.4%。

 受到新区规划的影响,近一年来,经开北区的价格也处于稳步上涨的趋势。

 高新北区均价大幅上涨

 4月份高新北区的成交均价6840元/平方米,环比上涨13.8%,是该月上涨幅度最大的区域。

 该区域几个热销项目在一定程度上拉高了区域价格。受新区规划的影响,高新北区的价格一路飙涨,从去年4月份的4700元/平涨至今年的6840元/平,购房者对高新北的关注度可见一斑。近期长春市十一高中北湖学校正式开工,使得该区域的热度再次提升,区域房价势必维持在现阶段水平,下降的可能性不大。

 宽城区均价环比上涨1.6%

 宽城区4月份商品住宅成交均价为5820元/平方米,环比上涨1.6%。

 克而瑞分析师分析称,从宽城区长远发展来看,三环内的供地将会逐渐增加,但宽城区依然会是长春市场的一个价值洼地。

 绿园区均价下降1.3%

 绿园区4月份商品住宅成交均价为7490元/平方米,环比下降1.3%。

 从近一年的成交均价来看,绿园区的价格一直较为稳定,维持在7000元/平-7500元/平。

 南关区均价大幅上涨

 4月,南关区商品住宅成交均价为8320元/平方米,环比上涨11.1%,上涨幅度较大。

 从2016年8月至今,南关区的住宅成交均价一直在7000元左右,且波动幅度不大。

 汽开区均价略有上涨

 汽开区4月份商品住宅成交均价为6960元/平方米,环比上涨1.5%。

 区域内个别项目成交量较大,一定程度上影响了区域均价。

责任编辑: 郭聪
本站所刊登的新华社及新华网各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为新华网版权所有,未经协议授权禁止下载使用。 制作单位:新华网吉林频道 版权所有:新华网股份有限公司
版权与免责声明 Copyright ? 2000-2016 JL.xinhuanet.com All Rights Reserved.

新华炫闻

吉林频道

010070050010000000000000011100001120926567
兵团农五师八十五团场 移风店镇 姜山头 五宝镇 凤地 三台石南 白首浩日图嘎查 龙华山街道 岳各庄桥北 黄兴路 文山里 房地产交易中心 山坑 百间楼 连杜市场 信阳市 富兴镇 上柏村 巴州 莲东 锡山新村 蕃后街 潘家园东里社区 政肃路 江苏吴江市盛泽镇
早餐馅饼加盟 天津早点加盟有哪些 品牌早餐店加盟 早餐加盟哪个好 天津早点加盟车
早餐面馆加盟 早餐加盟什么好 移动早餐加盟 加盟 早点 书店加盟
河南早点加盟 早餐亭加盟 舒心早餐加盟 湖北早点加盟 卖早点加盟
早点铺加盟 健康早点加盟 养生早餐加盟 江西早点加盟 美式早餐加盟